Зочлох үйлчилгээний салбарын хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх н

30 Nov 09:00 - 17:00 30 Nov 09:00 - 17:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Academy of Hospitality Management Academy of Hospitality Management
ЗОЧЛОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САЛБАРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧАДАВХИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ модуль сургатанд суралцахыг урьж байна. СУРГАЛТЫН ЗОРИЛГО: Монголын зочлох үйлчилгээний салбарын хөгжилд талуу   More info


© 2017 Siguez